پاداش تولید

این سامانه برای شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی طراحی و پیاده سازی گردیده است. در شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی، عوامل مختلفی در تولید، سود و زیان مؤثر هستند. میزان پاداش تولید پرسنل و کارکنان بر اساس فرمول های تعیین شده با درنظر گرفتن عواملی همچون اضافه کار، شب کاری، تعطیل کاری ، ساعات حضور، روزهای مرخصی، تحصیلات ، سمت کاری و دیگر عوامل در پایان هر ماه محاسبه می‌شود. این سامانه وظیفه انجام محاسبات، طي گردش‌کار، کنترل‌های لازم و ارایه گزارشات مناسب را بر عهده دارد.