حضور و غیاب و مرخصی کارکنان
 

این سامانه جهت اتوماسیون عملیات حضور و غیاب پرسنل در سازمان‌های دولتی و خصوصی با پشتیبانی از قوانین کار و نیز قوانین وزارت نفت در این حوزه طراحی و پیاده‌سازی گردیده است. امکاناتی نظیر تعریف انواع زمان‌بندی و شیفت‌های کاری همانند روزکار ، ثابت ، اقماری و گردشی، تعریف انواع عملکرد‌ها همانند مرخصی و مأموریت‌ها، تعریف سطوح دسترسی به افراد، تعریف محدوده اختیارات مدیران در تأئید درخواست‌های پرسنل، تعریف انواع قراردادهای کاری با بازه‌های زمانی مختلف برای پرسنل قراردادی، تعریف سقف مرخصی استحقاقی در هر قرارداد کاری، تعریف محل‌های مختلف کارت‌زنی قابل انجام می-باشد.

تخلیه آنلاین ، محاسبات روزهای مرخصی، حضور و غیبت، ساعت‌های کارکرد اضافه کار، تعطیل کار، کسرکار و غیره و همچنین نمایش ورود و خروج افراد به صورت آنلاین از دیگر اقدامات این سامانه می باشد. کلیه عملیات ثبت عملکردها مانند ثبت مرخصی، و مأموریت به صورت Paperless قابل انجام می‌باشد.

امکان تهیه انواع گزارشات از عملکردهای مختلف به صورت انفرادی، گروهی، روزانه و ماهانه در این سامانه لحاظ گردیده است.