آموزش منابع انسانی
 

سیستم آموزش منابع انسانی پاسخ‌گوی نیاز سازمان‌ها و مؤسسات در راستای آموزش پرسنل است.
امکانات این سیستم بر اساس چهار رکن نیازسنجی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی پایه‌گذاری شده است. از جمله امکانات سیستم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تعريف انواع آموزش و روش‌های آموزشی، تعريف انواع دوره‌های آموزشی، تعريف دوره‌های آموزشی، هزينه برگزاری دوره، آزمون‌های مختلف، ، تعريف مدارک و رشته‌های تحصيلی، تعريف مراکز آموزشی، تعريف پرونده مدرسين، تعريف مهارت‌ها، تعريف نيازهای شغلی با قابليت جامعيت در سيستم پرسنلی براساس مشاغل و چارت سازمانی، تعيين دوره‌های آموزشی هر شغل، ارتباط بين مشاغل، دوره‌ها و مهارت‌ها، تقويم آموزشی، برنامه‌ريزی آموزشی، ثبت قراردادهای برون سازمانی برای اجرای دوره‌ها با مراکز آموزشی، ثبت قرارداد تدريس با مدرسين، ثبت‌نام پرسنل در دوره‌ها بر اساس نيازسنجی آموزشی، مديريت اجرای دوره‌ها، کنترل و پيگيری فرآيند اجرای دوره در وضعيت‌های مختلف، ثبت حضور و غياب پرسنل در جلسات مختلف دوره، ثبت نمرات و گواهينامه‌ها، تعريف و مديريت هزينه‌ دوره‌ها، تعريف انواع روش‌های ارزشيابی (Kirk Patrick) در سطوح مختلف، تعريف پرسش‌ها و پارامترهای مربوط با ذکر امتياز (لينکرت، گاتمن، ترستون و ...)، انتقال فرم‌های ارزشيابی به کارتابل افراد حاضر در دوره و ثبت نتيجه، آناليز نتايج اخذ شده و انجام محاسبات مختلف، مقايسه نتايج ارزشيابي، پروفايل آموزشی پرسنل، نيازهای شغلی و نيازهای فردی عملکرد آموزشی، برنامه آموزشی، اسکن مدارک و گواهينامه‌ها، برنامه آموزشی پرسنل، نيازهای آموزشی پرسنل، امور اجرايي، کلاس‌های آموزشی شرايط احراز شغل، هزينه‌های آموزشی، ارزشيابی آموزشی بر اساس سطوح اثر بخشی مختلف.
از وِيژگی‌های برجسته این سیستم می‌توان به جامعیت با سایر سیستم‌ها از جمله پرسنلی، پورتال و اتوماسیون اداری اشاره کرد.